Netwerk Palliatieve Zorg

Het samenwerkingsverband voor palliatieve zorg in Salland. Een netwerk van verbinding, het aanjagen van kwaliteitsoptimalisatie en een netwerk dat staat vóór kennisdeling. Vanuit het Netwerk Palliatieve Zorg Salland wordt op verschillende manieren ondersteuning gegeven. Onderstaand twee voorbeelden. De huisarts is bij palliatieve zorg in de thuissituatie, op woonzorglocaties en de hospices betrokken.

Telefonisch Palliatief Consultatieteam

Bij het verlenen van palliatieve zorg lopen veel zorgverleners tegen knelpunten en morele dilemma’s aan. Om deze knelpunten op te lossen kan de inzet van een in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener gewenst zijn. Een verpleegkundige of arts adviseert de zorgverlener (denk bijvoorbeeld aan huisartsen, paramedici, verzorgenden en verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde), dit doet hij/zij zonder de zorg over te nemen. Deze consultatievoorziening vormt zodoende een ruggensteun voor zorgverleners die met – vaak complexe – problematiek worden geconfronteerd.

Palliatieve Thuiszorg (PaTz) groepen

Veel ongeneeslijk zieke patiënten brengen de meeste tijd van hun ziekte thuis door en hebben dan veelvuldig contact met hun eigen huisarts, specialist in het ziekenhuis en/of (wijk)verpleegkundig thuis of in het ziekenhuis. De begeleiding van deze patiënten en hun naasten kan complex zijn en vraagt om multidimensionale en interdisciplinaire samenwerking. Deze samenwerking zien we onder andere terug in het MDO-palliatieve zorg (Deventer Ziekenhuis) en in de Palliatieve Thuiszorg (PaTz) groepen. Samen brengen huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen palliatieve zorg vroegtijdig patiënten in beeld en anticiperen op de zorgbehoefte van de patiënt. Met deze gezamenlijke aanpak neemt de kwaliteit en deskundigheid in de palliatieve zorg thuis toe.

Betrokkenheid vanuit de HCDO

Anouk Bovenkerk is als kaderarts palliatieve zorg vanuit de HCDO het aanspreekpunt voor haar collega-huisartsen. Daarnaast ondersteunt zij het netwerk bij consultaties, nascholingen en andere ontwikkelingen.

Sterven is een heel proces. Vaak vinden mensen dat heel moeilijk en dat ís het ook. Ik vergelijk het vaak met geboren worden. Geboren worden, met de voorafgaande zwangerschap, gaat ook niet vanzelf, het is een heel proces; mooi en lelijk tegelijk; pijnlijk en dierbaar tegelijk, net als sterven.

A. Bovenkerk, kaderarts palliatieve zorg

Meer informatie?

Kijk op palliaweb.nl/netwerk-salland.