Salland United

Salland United is een netwerkorganisatie van ruim 40 zorg- en welzijnspartijen in de kerngemeenten Deventer, Olst/Wijhe, Raalte en Voorst. Salland United richt zich op een kleine kwart miljoen inwoners waarbij ingezet wordt op preventie, vergroten zelfstandigheid en eigen regie met focus op ouderen, optimaliseren van de inzet van (zorg)professionals door zorg op de juiste plek te organiseren en de inzet van technologie als katalysator op alle thema’s . Doel van het netwerk is om in deze regio de infrastructuur van welzijn en zorg voor nu en in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden.

De uitdagingen

Het aantal ouderen neemt toe, er zijn meer mensen met een chronische aandoening en dus is er toenemende vraag naar zorg. Daar tegenover staat dat door de vergrijzing er krapte op de arbeidsmarkt ontstaat. Kortom, de zorgsector staat voor een enorme uitdaging.  Deze uitdaging vraagt om samenwerking. Binnen de zorg, maar ook met het sociaal domein en welzijn. En dat doen we binnen Salland United.

Coalities

De volgende coalities zijn onderdeel van Salland United:

De coalitie is het geheel van alle organisaties die bijdragen aan het realiseren van één van de ambities uit de regiovisie. Om de samenhang te borgen en de verbinding op coalitieniveau te versnellen zijn per coalitie een coördinator en een bestuurlijk trekker benoemd. De bestuurlijke trekkers van de vijf coalities vormen samen met het dagelijks bestuur van Salland United, de Transformation Board van de regio. Zij worden ondersteund door de coördinator(en) in hun coalitie en een programmamanager.

‘Wij zetten in op preventie, wij streven dat mensen zo goed mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, we gaan zorgvuldig om met onze professionals, organiseren juiste zorg op de juiste plek en implementeren technologie als katalysator.’

G. van Asperen, programmamanager Salland United

Betrokkenheid vanuit de HCDO

Ine van Son, directeur HCDO, is betrokken bij het dagelijks bestuur van SU en is bestuurlijk trekker van de coalitie Juiste Zorg op de Juiste Plek. Sophie ten Hove, beleidsadviseur, is coördinator JZOJP. Daarnaast nemen er HCDO leden deel aan één van de coalities.