Kwaliteit

In de regio staan we voor huisartsenzorg van goede kwaliteit. De HCDO ondersteunt praktijken hierbij. Kwaliteit van zorg wordt voornamelijk bepaald door de kwaliteit van de zorgverlener. Deskundigheidsbevordering is daarom een belangrijk element in het kwaliteitsbeleid van de HCDO. Daarnaast ondersteunen en ontzorgen we praktijken bij verschillende kwaliteitsbevorderende projecten.

Kwaliteitsbevordering

NHG-Praktijkaccreditering is hét kwaliteitskeurmerk voor huisartsenpraktijken. Bij de HCDO pakken we dit regionaal op. In 2022 hebben zowel de Spoedpost als 95% van de praktijken opnieuw het NPA-certificaat behaald. Het traject heeft mooie aanknopingspunten opgeleverd voor verdere kwaliteitsverbetering in de regio.

Informatiebeveiliging moet op orde zijn. In de HCDO-regio ondersteunen we praktijken bij het praktisch inrichten en onderhouden van informatiebeveiligingsbeleid en alle randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn.

Regionale samenwerkingsafspraken bieden een handvat voor goede samenwerking. Regelmatig overleggen we daarom met diverse ketenpartners en borgen we de samenwerkingsafspraken. Bijzondere aandacht is er voor het verbeteren van werkprocessen rondom specifieke patiëntencategorieën.

Deskundigheidsbevordering

De HCDO ondersteunt met verschillende commissies nascholingsactiviteiten  voor huisartsen en alle praktijkmedewerkers zoals doktersassistentes, praktijkondersteuners en triagisten. Jaarlijks wordt in gezamenlijkheid een coherente nascholingsagenda voor alle onderdelen van de HCDO (dagpraktijken, ketenzorg en spoedpost) opgesteld. Nascholingen worden verzorgd door huisartsen al dan niet in samenwerking met externe deskundigen of bij externe partijen ingekocht.

Voor regio-overstijgende cursussen in de chronische zorg wordt samengewerkt met partners zoals HOOG, Langerhans en het Nederlands Huisartsen Genootschap.