Ouderenzorg

In de komende jaren neemt het aantal kwetsbare ouderen toe. Hiermee neemt ook de verantwoordelijkheid van de huisarts toe. Vanuit de HCDO streven we naar proactieve, persoonsgerichte en samenhangende zorg en ondersteuning. Zo kunnen kwetsbare ouderen langer zelfstandig wonen in hun eigen veilige omgeving.

Er komt een tsunami aan thuiswonende ouderen op ons af. Dat is mooi, dat is een geschenk, maar dat vraagt ook om extra stappen. Het aantal 80-plussers zal de komende twintig jaar verdubbelen, terwijl het aantal plekken in woonzorgcentra níet zal verdubbelen. Er moet veel meer thuis gebeuren.’’

H. Wisselink, kaderarts ouderengeneeskunde

Samenhangende Ouderenzorg Salland

Vanuit de HCDO is een kwalitatief inhoudelijk ouderenzorgprogramma ontworpen met als basis de Handreiking kwetsbare ouderen thuis. Dit betekent concreet dat deelnemende praktijken:

Voor de uitvoering van het ouderzorgprogramma heeft het merendeel van de deelnemende de praktijken een POH-Ouderenzorg in dienst. De POH-Ouderenzorg heeft een belangrijke rol in de afstemming van zorg en ondersteuning met de ouderen, mantelzorger en betrokken professionals.

Ondersteuning praktijken

De HCDO ondersteunt met het een team, bestaande uit een kaderarts, huisarts, consulent en beleidsadviseur, huisartsenpraktijken door:

Ouderenzorg is netwerkzorg

Nauwe samenwerking met de ketenpartners is vereist. We hebben korte lijnen met de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), maar ook met het Deventer Ziekenhuis. Doordat we het in onze regio goed hebben georganiseerd, worden crisissituaties voorkomen. Een aantal voorbeelden van initiatieven in onze regio: